ម៉ាស៊ីនបង្វិល / តោងខ្សែស្វ័យប្រវត្តិពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិ