ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដែលមានល្បឿនលឿនមានស្រទាប់ ៥ ឬ ៣ ស្រទាប់