ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មមានល្បឿនលឿនឬស្រទាប់បីជាន់ដែលមានល្បឿនលឿន