ម៉ាស៊ីនទាញខ្សែភាពយន្ត / ខ្សែក្រវ៉ាត់ទាញស្វ័យប្រវត្តិ